تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه
ریاضی عمومی 1، ریاضی عمومی 2، ریاضیات مهندسی، معادلات دیفرانسیل 
بحث در روش تدریس ریاضی به زمان ما منحصر نمی شود. از هنگامی كه تدریس ریاضی مطرح بوده است، روش تدریس آن نیز مورد بحث و مطالعه بوده است. با مطالعه تاریخ آموزش و پرورش، ملاحظه می كنیم كه همواره دو نوع آموزش درمقابل هم قرار داشت هاند. دسته اول، روشهای تدریس سنتی، كه در گذشته های دور به كار می رفته اند و دسته دوم، روشهای مبتنی بر یافته های روانشناسی است كه به طور عمده از قرن بیستم به بعد تكوین یافته اند و به روشهای جدید شهرت دارند. از میان روشهای سنتی می توان از روش سقراطی و روش مكتبخانه ای در ایران و دیگر كشورهای اسلامی نام برد. از روش های جدید در تدریس ریاضی می توان به روش توضیحی، روش سخنرانی، روش اكتشافی، روش حل مساله، روش بحث در كلاس، روش پرسش و پاسخ، روش فعال، روش قیاسی و استقرایی آموزش مهارتهای فراشناختی نام برد. در این فصل انواع روشهای تدریس ریاضی كه به پنج دسته، روش كلامی، روش مكاشفه ای، روش مفهومی، روش فعال و روش الگوریتمی مورد بررسی و نقد قرار می گیرند. در پایان این فصل از خوانندگان انتظار می رود كه بتواند با تكیه بر انواع روشهای تدریس ذكر شده، در یك یا چند موضوع درسی، تدریسی را طراحی نمایند و در صورت امكان آن را اجرا نمایند تا به نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوند و نقاط قوت خود را در تدریس های بعدی، پر رنگ تر نموده و برضعف های خود چیره شوند.
2-1 روش كلامی (زبانی)
در این روش معلم به اصطلاح متكلم وحده است. همه چیز را بیان می كند، قواعد را بررسی می كند، نتیجه گیری می كند و طراح مساله است. خلاصه معلم همه كاره و دانش آموز هیچ كاره است. معلم مساله گو و شاگرد مساله حل كن، معلم متكلم و شاگرد مستمع است. این نكته جالب است كه طرفداران این روش دو گروه مخالفند، عده ای موافق روش زبان ماشینی و عده ای موافق روش زبانی استدلالی هستند.
الف) روش تدریس زبان ماشینی (قاعده گویی):
این گروه اعتقاد دارند كه دانستن قواعد و فنون محاسبه برای دانش آموزان كافی است. اگر دانش آموز ادامه تحصیل دهد آنگاه برایش استدلال خواهد شد و مطالب را خواهد فهمید و در صورتی كه ادامه ندهد این محاسبات هست كه به دردش می خورد و چه كار دارد كه چرا فلان مطلب چنین است و چنان نیست. حسن این روش در آن است كه تدریس به سرعت انجام می شود ولی معایب آن عبارتند از:
1- دانش آموز قواعدی را بدون آنكه آنها را درك كرده و منطقی بودن آنها را پذیرفته باشد، آنها را حفظ می كند و به همین سرعت هم فراموش می كند.
2- نسبت به مطالبی كه می خواند احساس بیگانگی می كند و نسبت به آنچه یاد گرفته است علاقه ای نشان نمی دهد.
3- این آموزش پاسخگوی نیازهای طبیعی دانش آموز به كنجكاوی و حقیقت جویی نمی باشد.
4- طرفداران این روش جالب پرورش را به طور كلی نادیده می گیرند.
ب) روش تدریس زبان استدلالی:
طرفداران این شیوه برخلاف گروه قبل تدریس ریاضی را توام با استدلال قبول دارند. آنها معتقدند كه ریاضی با منطق آمیخته است. پس باید با استدلال و برهان به امر تدریس ریاضی همت گماشت. ابتدا باید تعریف و اصول گفته شود و به دنبال آن می توان نتیجه گیری ها را با استفاده از قوانین منطق آغاز نمود. حسن این روش آن است كه با طبیعت ریاضی سازگاری دارد ولی معایب آن عبارتند از:
1- از روش استدلالی در هر سنی نمی توان استفاده نمود.
2- قدرت ابتكار رشد نمی كند و دانش آموز جستجوگر نخواهد شد.
3- معلم و شاگرد به تدریج از جهان واقعی دور می شوند.

تدریس خصوصی : 09396763831


نقد و خلاصه روش های كلامی (زبانی):
روشهای زبانی همان طور كه از نامشان پیداست، بر زبان و كلام معلم تكیه دارد. در این روشها، معلم و مدرس متكلم وحده است و كمتر مجال سئوال كردن، توضیح دادن، درك و فهم واقعی به دانش آموزان داده می شود.
تنها مزیت ظاهری روشهای زبانی این است كه تصور می شود كه دانش آموزان به ظاهر در درس پیش می روند. این باور درست نیست، زیرا در دراز مدت، اثرات نادرستی در پرورش فكر و استعداد دانش آموزان می گذارد و در سنین بالاتر اگر مطالب ریاضی را دیر می فهمند، علت عمده اش این است كه قبلا در آموزش مطالب بنیادی به آنها عجله كرده ایم. به عبارت دیگر، در مراحل بعدی آموزش، دانش آموزان ناچارند از معلوماتی استفاده كنند كه قبلاً آنها را خوب فرا نگرفته و به درستی نفهمیده اند.
2-2 روش اكتشافی
یادگیری اكتشافی فرایندی است كه دانش آموز به طور مستقل و با راهنمایی معلم یا بدون آن، اصل یا قانونی را كشف نموده و مساله ای را حل می كند. ویژگی عمده روش اكتشافی، درجه و میزان راهنمایی شدن شاگرد (به وسیله معلم) برای اكتشاف است كه این ویژگی به عواملی مانند استعداد دانش، مهارت شاگرد و درجه دشواری خود مساله بستگی دارد و می تواند در چهار محدوده قرار گیرد.
1- معلم می تواند اصول و راه حل مساله را برای شاگرد توضیح دهد، اما پاسخ مساله را نگوید (در اینجا معلم از روش توضیحی بهره می گیرد)؛ این نوع راهنمایی برای دانش آموزان ضعیف ضرورت می یابد.
2- معلم می تواند فقط اصولی را كه برای كشف آن به كار می رود به شاگرد توضیح دهد، اما راه حل و جواب مساله را در اختیار او قرار ندهد.
3- معلم می تواند اصول را ارائه ندهد؛ اما راه حل را بگوید.
4- معلم می تواند اصول و راه حل را به شاگرد نگوید؛ كه آن را یادگیری راهنمایی نشده می نامیم.
از آن جایی كه این روش بر پاسخ مداوم دانش آموزان به سئوالات مختلف در كلاس درس تا حدودی متكی است، لذا تدریس به وسیله آن مشكل است و لذا معلم نیاز به صبر بیشتر و وقت زیادتری دارد و نقش معلم در این روش هدایت نمودن دانش آموزان در ارتباط دادن مطالب جدید با تجارب و محفوظات گذشته نشان می باشد. حدسیات، تخمین ها و آزمایش و خطا، آزمایشهایی هستند كه در روش اكتشافی برای یافتن ایده های جدید و ارتباط آنها با مفاهیم گذشته به كار می روند.
معلم با طرح سئوالات مناسب می تواند جواب های نادرست دانش آموزان را به سمت جواب های درست هدایت نماید. معلم باید كلاس را در جهت صحیح و مسیر معینی حفظ نماید به طوری كه از حالت كاوش و پویایی شاگردان كاسته نشود. در این روش، معلم دانش آموزان را وادار به فكر كردن می كند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می نماید لذا دانش آموز در فرایند یادگیری سهیم است.
تكنیك های تدریس به روش مكاشفه ای:
1- معلم، سئوالی را برای بررسی كردن به دانش آموزان ارائه می نماید. معلم باید اطمینان حاصل كند كه دانش آموزان مساله را فهیمده اند و بدانند كه دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این راه را ادامه دهند و چگونه مسیر درست را انتخاب نمایند.
2- معلم فكر كردن را در دانش آموزان با گفتگو و پرسش برانیگزاند و از آنها بخواهد با ارائه مثال ها و نامثال ها، مساله را دنبال كنند.
3- معلم فعالیت هایی طرح ریزی نماید كه الگوهای جدید را ایجاد نماید. 
4- معلم از مدل های مختلف آموزشی و ابزار كمك آموزشی باری تدریس بهره برد.
5- در ارزشیابی نیز از مسایل استفاده نماید كه توانایی آنها را در كشف مقاصد جدید بسنجد.
6- از نتیجه گیری سریع براساس یك یا دو نمونه به عنوان شاهد خوددداری كنید.
اكتشاف یك مطلب در كلاس درس باید روال منطقی داشته باشد و تا حدودی نمایانگر یك مكاشفه واقعی با محیطی منطقی باشد.
7- دانش آموزان را به طور مرتب در جریان پیشرفت هایشان قرار دهید.
محاسن روش اكتشافی از دیدگاه برونر:
1- یادگیری اكتشافی، توانایی ذهنی دانش آموزان را تقویت می كند.
2- یادگیری اكتشافی، انگیزه درونی دانش آموز را افزایش می دهد، زیرا در این یادگیری شاگرد به طور خودجوش فعالیت های آموختن را دنبال می كند و پاداشی هم كه می گیرد، از فعالیت های خود اوست.
3- یادگیری اكتشافی، فنون اكتشاف را به شاگرد می آموزد و او را خلاق و كاوشگر بار می آورد.
4- یادگیری اكتشافی موجب دوام بهتر آموخته ها می شود. زیرا دانش آموز خود آموخته هایش را سازمان می دهد و می داند كه چه موقع و چگونه آنها را به دست آورد.
5- از آنجا كه در این روش از مشاهده اشكال، اشیا، و تصاویر برای تدریس استفاده می شود. درك حقایق و روابط را تا حدی برای دانش آموزان آسان می كند.
معایب روش اكتشافی:
1- قدرت استدلال و ارتباط بین مفاهیم كم می شود.
2- این روش بسیار وقت گیر است.
3- طرفداران این روش اهمیت فوق العاده ای به احساس و ادراك می دهند اما باید توجه داشت كه بعضی از مفاهیم ریاضی (مانند اعداد منفی) را نمی توان از راه حواس درك نمود. 
4- مكاشفه در بدو امر خوب است ولی نتیجه اساسی نه از راه مكاشفه بلكه از كوششی كه در نباله این رغبت برای توضیح و تنظیم روابط صورت می گیرد، حاصل می شود. به عنوان مثال نیوتن با مشاهده سقوط سیب از درخت، وجود رابطه ای بین زمین و اجسام پیرامون آن را احساس كرد (مكاشفه) ولی مشاهدات مذكور به تنهایی ارزش چندانی نداشت و اگر به همین جا خاتمه یافته بود، هیچ نتیجه عملی از آن به دست نمی آمد.
5- اگر هر تصوری را به كمك شكل و به طور یكنواخت به دانش آموزان عرضه كنیم، بیم آن می رود كه ذهن آنها، به جای رابطه مورد نظر، توجه شان به شكل یا تصویر جلب شود و به كلی از حقیقی كه در نظر داریم بی اطلاع بماند.
2-3- روش مفهومی
در این روش بیشتر تاكید بر مفاهیم ریاضی است و تكیه كمتری بر مهارت ها می شود. ما معتقدیم كه تكیه بیش از حد بر یكی، ما را از دیگری دور می سازد لذا یاید به طور متعادل بین مفاهیم و استفاده از روش ها تاكید نمود. ذكر این نكته ضروری است كه تا هنگامی كه مفاهیم در ذهن دانش آموزان شكل نگرفته است، نباید به سراغ تكنیك ها و مهارت ها رفت. تفاوت روش مفهومی با روش الگوریتمی نیز از همین جا ناشی می شود كه در روش مفهومی تكیه بر مفاهیم است و در روش الگوریتمی تكیه بر مهارت ها و تكنیك هاست.
2-4- روش فعال
در این روش، هدف این است كه دانش آموزان در فرایند آموزش و پرجنب و جوش باشند. البته، هیچ روشی به طور محض غیرفعال نیست. برای مثال، در روش سخنرانی، معلم فعال و دانش آموزان ظاهراً غیرفعالند اما در حقیقت، به طور ذهنی فعالند؛ زیرا به سخنان معلم گوش می كنند و درباره مطالب آن می اندیشند و یادداشت برمی دارند.
برخلاف روش های منفعل كه « معلم محور» است روش فعالی « دانش آموز محور» است. دانش آموز درامر یادگیری شركت فعال دارد، با مسایل مواجه می شود، راجع به حل آنها فكر می كند و با راهنمایی معلم به حل آنها می پردازد. در اثر كارهای آموزشی خودش، به مفاهیم پی می برد. در این صورت است كه دانش آموز به حل مساله ها علاقه مند می گردد. موفقیت این روش، به مهارت معلم و تسلط او به درس همبستگی دارد.
در آموزش به روش فعال هر دانش آموز مطالب را به سرعت خود یاد می گیرد و فرصت دارد كه به مطالب فكر كند. دانش آموز از طریق حل مساله، طی فرایندی به تدریج به مفاهیم پی می برد و به جای آنكه شاهد را رفتن معلم باشد خود قدم به قدم راه رفتن را تمرین می كند و می آموزد. با پی بردن به توانایی های خود، در او حس اعتماد به نفس تقویت می شود چون در به دست آوردن نتیجه ها و كشف قواعد سهیم است و نسبت به مطالب احساس علاقه و مالكیت می كند و میل به دانش افزایی در او باور می شود، در جریان كار فعال، دانش آموز رشد می كند و تفكر منطقی را تقویت می كند. در این روش وظایف معلم عبارتست از توجه به كار یكایك دانش آموزان و دادن راهنمایی در موارد لازم، علاقه مند كردن آنها به كار و فعالیت درسی، شناخت دانش آموزان و پی بردن به توانایی آنها و از همه مهمتر قدم به قدم پیش بردن دانش آموز برای یادگیری یك مطلب درسی جدید طی مراحل مختلف آن. وظیفه دانش آموز هم فهالیت و كارآموزی و كاوشگری در حد توانایی خود می باشد.
تدریس خصوصی : 09396763831
سه اصل آموزش به روش فعال:
معلم باید بداند كه روند یادگیری چگونه جریان دارد و راه های ثمربخش را انتخاب كند. سه اصل برای تدریس ثمربخش وجود دارد كه عبارتند از:
1- اصل یادگیری فعال (كشف موضوع توسط خود دانش آموز ضمن انجام فعالیت های مناسب): البته آنچه در كلاس مورد توجه ملعم است اهمیت دارد، ولی هزار بار مهم تر از آن، چیزی است كه مورد توجه دانش آموز است. اندیش ها باید از ذهن خود دانش آموز بیرون بیاید. در این میان نقش معلم را می توان با نقش ماما و قابله مقایسه كرد.
این، نصیحت رسمی سقراط است. گفتگوی سقراطی، بهترین شكل آموزش با بهترین نتیجه است. درست است كه میزان وفتی كه، در مدرسه، برای هر ماده درسی گذاشته اند، محدود است كه با این روش همه درس ها را نمی توان ارائه نمود ولی با همه این، اصل قدیمی ما به قوت خود باقی است كه می گوید: «با همین امكان هایی كه دارید، حداكثر تلاش خود را به كار برید، تا خود دانش آموزان، در جریان كشف، شركت داشته باشند».
اگر دانش آموز در تنظیم صورت مساله هایی كه باید حل كند، شركت داشته باشد، خیلی فعالتر خواهد كوشید. معلم باید شرایطی را فراهم آورد كه دانش آموز بتواند مساله های خودش را طرح كند چون باعث خواهد شد كه نیروی خلاقیت او شكوفا شود.
2- اصل بهترین انگیزه: معلم باید خودش را واسطه ای بداند كه می خواهد مقداری از ریاضیاتی را كه می داند، در اختیار دانش آموزان قرار دهد. اگر واسطه ای در عرصه جنس خود با مشكلی روبرو شود و كالایش روی دستش بماند یا خریداران از خرید كالای او سرباز زنند، نباید تقصیر را به گردن خریداران بیندازد. به خاطر داشته باشید كه، معمولاً حق با خریدار است. دانش آموزی كه از یادگرفتن ریاضیات سرباز می زند، ممكن است حق داشته باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد كه شاگرد شما، تنبل یا كم هوش باشد. بلكه خیلی ساده، ممكن است به چیز دیگری علاقه مند باشد. آخر، دنیای ما پر از چیزهای جالب است. وظیفه شما، به عنوان یك معلم و به عنوان كسی كه می خواهد آگاهی دیگران را بالا ببرد، این است كه دانش آموز را به ریاضیات علاقه مند كنید. بنابراین، معلم باید تمامی توجه خود را در انتخاب مساله و تنظیم آن به كار برد و آن را به بهترین صورت ممكن، به دانش آموزان عرصه كند. مساله باید نه تنها از موضع معلم، بلكه از موضع شاگرد هم، جالب باشد. چه بهتر كه بشود درس را، در رابطه با تجربه روزانه شاگردان طرح كرد و آن را به صورت معما درآورد. مساله را می توان با موضوعی آغاز كرد كه برای دانش آموزان روشن است و چه بهتر كه این موضوع، امكان كاربرد علمی مساله و یا موضوعی مورد علاقه عموم باشد. اگر می خواهیم نیروی خلاقیت دانش آموزان را پرورش دهیم نباید مبنایی در اختیار آنها بگذاریم تا مطمئن شوند تلاش آنها بیهوده و عبث نیست.www.zibaweb.com
به خصوص، علاقه دانش آموز، بهترین انگیزه او در كار است. ولی، انگیزه های دیگری هم وجود دارد كه نباید آنها را از دست داد. از دانش آموز بخواهیم كه نتیجه را حدس بزند، ولو بخشی از آن را، دانش آموزی كه فرضیه ای را ارائه كند، در واقع خود را به آن وابسته كرده است، حیثیت و احساس او در گرو فرضیه اوست و با بی صبری در انتظار آن است كه ببیند حدس او درست است یا نه، او با اشتیاق به سرنوشت مساله و كار كلاس علاقه مند می شود و در آن لحظه ها هیچ چیز دیگری توجه او را به خود جلب نخواهد كرد.
3- اصل تسلسل مرحله ها: عیب اصلی كتاب های ریاضی دراین است كه تقریباً همه مسال های موجود در آنها، از صورت های متعارف و عادی انتخاب شده است. منظور از مساله های عادی، مساله هایی هستند كه میدان كاربرد كمتری دارند و تنها به روشن كردن یك قانون خدمت می كنند و تمرین های مناسب برای یك قانون هستند. البته این مثال ها هم مفید و هم لازم هستند ولی دو مرحله مهم آموزش در آنها وجود ندارد: مرحله بررسی و پژوهش و مرحله فراگیری. هدف این دو مرحله این است كه مساله مورد بررسی را با شرایط موجود و با آگاهی هایی كه قبلا به دست آورده ایم، مربوط می كند. مساله های عادی، این دو منظور را برنمی آورند، زیرا از قبل معلوم است كه برای روشن شدن قانون معینی طرح شده اند و اهمیت آنها، تنها در خدمت كردن به همین قانون است. البته، گاهی در این مساله ها، به قانون یا قانون های دیگری هم توجه می شود كه در این صورت، مساله های مفیدتری به حساب می آیند. حقیقت این است كه باید در كنار مساله های عادی، دست كم گاه به گاه، مساله های عمیق تری هم به دانش آموزان داده شود، مساله هایی كه زمینه غنی تری داشته باشد امكان ورود دانش آموزان به كارهای جدی تر علمی را فراهم آورد. وقتی می خواهید چنین مساله هایی را در كلاس مورد بحث قرار دهید از همان ابتدا، یك بررسی و پژوهش مقدماتی به دانش آموزان پیشنهاد كنید. این كار اشتهای آنها را در حل مساله و رسیدن به جواب تحریك می كند. این مطلب را هم فراموش نكنید كه مقداری از وقت كلاس را، برای بحث درباره نتیجه ای كه به دست آمده است باقی بگذارید. یادگیری توسط سه فاز صورت می پذیرد: فاز اول: دانش آموز حدس و گمان می زند. فاز دوم: آن را به صورت كلمات در می آورد. فاز سوم: برای تثبیت یادگیری تمرین و ممارست انجام دهد.
محاسن روش فعال:
1- دانش آموز مفاهیم را درك می كند.
2- خود را در به دست آوردن نتیجه ها سهیم می داند و این در او علاقه ایجاد می كند و به تدریج احساس توانایی می كند كه این خود موجب به وجود آمدن حس اعتماد به نفس در دانش آموز می شود.
3- این آموزش نیاز به كنجكاوی، پویایی و خلاقیت را برآورده می سازد و موجب رشد شخصیت در دانش آموز می شود.
معایب روش فعال:
1- مدتی صرف خواهد شد تا دانش آموز از طریق حل تمرین های كار در كلاس و پاسخ به سئوال های مناسب مفاهیم را یكی كی بفهمد و به قاعده ها پی ببرد.
2- هر مفهومی را نمی توان با روش فعال آموزش داد.
2-5- روش الگوریتمی:
منظور از روش الگوریتمی، مجموعه دستورالعمل هایی است كه انجام آنها منجر به حصول نتایجی برای دانش آموز گردد. تعدادی از الگوریتم های حساب و جبر كه در دوره های تحصیلی مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از: چهار عمل اصلی روی اعداد صحیح و اعشاری، تناسب، جذریابی، یافتن بزرگ ترین مقسوم علیه مشترك، نوشتن اعداد به پایه های گوناگون، عملیات روی كسرهای متعارفی، حل معادلات جبری و عملیات جبری روی بردارها در صفحه، در زمینه هندسه نیز به الگوریتم های زیر بر می خوریم مانند: ترسیمات با خط كش، پرگار، گونیا و نقاله مثلا در رسم عمود، نضف كردن پاره خط، ساختن مثلث. هر یك از الگوریتم های ذكر شده مبتنی بر یك یا چند مفهوم ریاضی است. از آن جمله اند مفاهیم: نوشتن اعداد در یك پایه، جذر، نسبت، عدد اول، مجموعه. علاوه بر مفاهیم و الگوریتم ها، ركن دیگر كاربرد الگوریتم ها در حل مسایل است.
معایب روش الگوریتمی:
1- تاكید بیش از حد بر الگوریتم ها شم عددی دانش آموز را كاهش می دهد. چون كه شم عددی ما را از مرتكب شدن اشتباهات فاحش مصون می دارد.
2- دانش آموز تقریباً در هیچ مساله واقعی نیاز به این الگوریتم ها را ندارد. مثلاً الگوریتم جذر بهتر است از روش آزمون و خطا در دوره راهنمایی تحصیلی تدریس گردد.
3- معمولاً دلیل درستی این الگوریتم ها مطرح نمی شود.
4- چون این الگوریتم ها دشوارند و حفظ كردن آنها نیروی فراوانی از دانش آموز می طلبد، محصل به تدریج نسبت به مفهوم اصلی بیگانه می شود.
5- در حال حاضر كه ماشین حسابهای دستی ارزان قیمت عملیات ریاضی را حتی از انسان سریع تر و دقیق تر انجام می دهند لذا ضرورتی بر حفظ همه الگوریتم ها نیست.


تدریس خصوصی : 09396763831

طبقه بندی: تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه، تدریس ریاضی کنکور ارشد،

برچسب ها: تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی، معلم خصوصی، تدریس خصوصی ریاضی در تهران، تدریس ریاضی، تدریس ریاضی در تهران، معلم خصوصی ریاضی،
[ چهارشنبه 26 شهریور 1393 ] [ 11:28 ق.ظ ] [ شهریار اشرفی ] [ نظرات ]
[ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393 ] [ 01:37 ق.ظ ] [ شهریار اشرفی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی کنکور ارشد


توسط رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران

شهریار اشرفی : 09396763831
ابر برچسب ها
تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی
تدریس خصوصی ریاضی مهندسی
تدریس ریاضی عمومی دو
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی ریاضی 2
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل برای کنکور کارشناسی ارشد
تدریس خصوصی معادلات
تدریس خصوصی ریاضی عمومی یک
تدریس خصوصی دیفرانسیل
تدریس ریاضی عمومی 1
تدریس خصوصی در تهران
تدریس خصوصی ریاضیات
تدریس خصوصی ریاضی 1
تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2
ریاضی عمومی 1
استاد ریاضی دانشگاه
ریاضی ترم 1
تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه
تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه
تدریس خصوصی انتگرال
تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل
معلم خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در تهران
تدریس خصوصی ریاضی عمومی دو
ریاضی عمومی
تدریس معادلات دیفرانسیل
تدریس خصوصی ریاضی کنکور ارشد
معادلات دیفرانسیل
تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی
تدریس خصوصی کنکور ارشد
تدریس خصوصی ریاضی ترم 1
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل در تهران
حل تمرین ریاضی
ریاضی عمومی 2
تدریس ریاضی عمومی یک
تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی
تدریس خصوصی ریاضی کنکور کارشناسی ارشد
تدریس خصوصی ریاضی عمومی ارشد
تدریس خصوصی ریاضی عمومی1
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی امتحان پایان ترم
ریاضیات مهندسی
تدریس خصوصی ریاضی ارشد
تدریس خصوصی ریاضی کاربردی
تدریس خصوصی ریاضی در تهران
تدریس خصوصی ریاضی عمومی
ریاضی کنکور کارشناسی ارشد
تدریس خصوصی ریاضی کنکور
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic